เกี่ยวกับเรา

Home \ เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (Animal Supplement & Pharmaceutical Co.,Ltd.) หรือ ASP ก้าวสู่ปีที่ 14 ในฐานะโรงงานชั้นนำระดับอินเตอร์ในการผลิตยาและอาหารเสริมสำหรับสัตว์ที่ก้าวไกลในอาเซียน และโรงงานหนึ่งเดียวในเครือเวทโปรดักส์ (Vet Products Group) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่มียอดขายในระดับท็อป 3 ของเมืองไทยในกลุ่มธุรกิจอาหารเสริมและเวชภัณฑ์ยาสัตว์


ASP คือ ผู้ผลิต (manufacturer) และผู้พัฒนสินค้า (Developer)
 ปัจจุบัน นอกจากมีธุรกิจในประเทศแล้ว ASP ยังมีการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมในสัตว์ทุกชนิด มาตรฐานการผลิตที่ครบครันและการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้าสูงสุด

ASP เป็นผู้ผลิตที่มีการควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเข้นงวด ด้วยมาตรฐานสากลที่ครบครัน ได้แก่ ISO9001:2008, GMP จากกรมปศุสัตว์,GMPPICS จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และHACCP จากกรมปศุสัตว์และมุ่งมั่นในการควบคุมคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไปด้วยมาตรฐาน FAMI-QSและ ISO17025

       

        ASP ผลิตสินค้าครอบคุลม  6  กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่  กลุ่มวิตามินและแร่ธาตุพรีมิกซ์(Vitamin & Mineral Premix)  กลุ่มยาปฏิชีวนะ(Antibiotics)  กลุ่มเอ็นไซม์(Enzyme) กลุ่มอาหารเสริม(Feed Additive)กลุ่มจับสารพิษ (Toxin Binder)  และกลุ่มยาฆ่าเชื้อ(Disinfectant)

                ASP เป็นบริษัทแรกในกลุ่มธุรกิจอาหารเสริมและเวชภัณฑ์ยาสัตว์ที่ได้รับรางวัล  “ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์  หรือ Thailand Trust Mark, TTM”จากกรมส่งเสริมการส่งออก
กระทรวงพาณิชย์   ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เพิ่มมูลค่าของสินค้าและรับรองว่าเป็นสินค้าคุณภาพสูงที่มีการเลือกสรรแล้วจากเมืองไทย

ASP ด้วยแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)  และการวางนโยบายให้เกิดเป็นแบรนด์ที่ยั่งยืน (Sustainable Brand)  โดยทิศทางการพัฒนาจะเป็นไปตามหัวใจของแบรนด์ ASP  นั่นคือ   “Difference for  your Benefits…แตกต่าง สร้างประโยชน์”   หมายถึง การสร้างความแตกต่าง  ซึ่งความแตกต่างนั้นสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า รวมทั้งยังประโยชน์แก่ทุกฝ่ายด้วย ตั้งแต่พนักงาน คู่ค้า สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สิ่งนี้เป็นพันธกิจของ ASP ที่จะต้องบรรลุ  และความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงๆ มาจากพนักงานของเราทุกๆ คนที่ช่วยกันสร้าง  ซึ่งเราได้สะท้อนความหมายเหล่านี้มาในโลโก้ของแบรนด์ ASP ที่ดังนี้

ASP หมายถึง ชื่อย่อของบริษัทและเราคือผู้ผลิตชั้นนำด้านยาและอาหารเสริมสำหรับสัตว์  และด้านล่างระบุข้อความ “Difference for  your Benefits” ซึ่งเป็นหัวใจของแบรนด์  ASP 

สัญลักษณ์ตัวอักษร “เอ”  จำนวน  4 ตัว ในกรอบสี่เหลี่ยม หมายถึง ความมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศทั้ง 4 ด้าน จึงสะท้อนอยู่ในตัวเอทั้ง 4 ทิศ  ซึ่งตัวอักษรเอแต่ละตัวหมายถึง

1. ตัวอักษรเอ สีแดง คือ การสร้างให้เกิดมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล  ทำให้  ASP ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ มากมายในวันนี้ และพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง  
2. ตัวอักษรเอ สีฟ้าหม่น คือ การใส่ใจในการดูแลรักษาสัตว์ร่วมกับการบูรณาการวิชาการ ด้านสัตวแพทยศาสตร์ สัตวบาล โภชนาศาสตร์ในสัตว์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการบริหารจัดการ เป็นต้น มาใช้สร้างนวัตกรรมด้านการผลิตยาและอาหารเสริมสำหรับสัตว์  และบริการต่างๆ ที่ตอบโจทย์แด่ลูกค้า
3. ตัวอักษรเอ สีฟ้า คือ การมีหัวใจนวัตกรรมและการคิดเชิงนวัตกรรมในแต่ละฝ่าย ทำให้เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ออกมาหลากหลาย ครอบคลุม ครบประเด็นความต้องการ และสร้างประโยชน์ได้จริง เห็นผลกันจริงๆ 
4. ตัวอักษรเอ สีเขียว คือ การมุ่งส่งเสริมสนับสนุนด้านปศุสัตว์ ประมงและเกษตรกรรม ซึ่ง ASP มุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้ลูกค้า  เกษตรกร สังคม ชุมชน   และผู้เกี่ยวข้องในภาคดังกล่าวเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยกัน


นโยบายคุณภาพ
มุ่งมั่นผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและปลอดภัยตามข้อกำหนดและกฎหมาย
พัฒนาระบบงาน และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความพึงพอใจระดับสูงให้กับลูกค้า