ศูนย์ปฏิบัติการและควบคุมคุณภาพ

Home \ ศูนย์ปฏิบัติการและควบคุมคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการของ ASP (ASP Laboratory Center) ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำและทันสมัย เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่ส่งมอบให้กับลูกค้า

                กระบวนการควบคุมคุณภาพสินค้าของ ASP ครอบคลุมการตรวจสอบทั้งด้านกายภาพ(Physical) ด้านชีวภาพ(Biological)  และด้านเคมี(Chemical) ภายใต้เอกสารอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับโดยสากล เช่น AOAC International, United States Pharmacopeia (USP), British Pharmacopeia (BP) or European Pharmacopeia (EP) เป็นต้น เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสำหรับลูกค้าของเรา

ห้องปฏิบัติการของ ASP มีความสามารถในการตรวจสอบ 

  • การวิเคราะห์กลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ (Feed Raw material Analysis)
  • การวิเคราะห์กลุ่มวิตามินและแร่ธาตุ (Vitamin and Mineral Analysis)
  • การวิเคราะห์กลุ่มเอ็นไซม์ (Enzyme Activity Analysis)
  • การวิเคราะห์กลุ่มยาปฏิชีวนะ (Antibiotic Analysis)การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา (Microbial Assay)
  • การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (Water Quality Analysis)