โรงงาน ASP
Animal Supplement Pharmacuetical
โรงงานมาตรฐานคุณภาพ
สำนักเทคนิค iTAC
iTAC : International Technical and Acedemic Center
ตอบโจทย์ทุกคำถามด้านฟาร์มปศุสัตว์
ห้องปฏิบัติการ / LAB
LAB ทันสมัยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ
สิ่งที่เราทำ เราทำมากกว่าแค่ผลิตภัณฑ์ แต่ยังมีการวิจัยด้วย
ศูนย์วิจัยและพัฒนา VRI
Vet Products Research & Innovation
ศูนย์ปฏิบัติการด้านวิจัยที่ทันสมัย ตอบโจทย์ด้านปศุสัตว์

Domestic & International Business

ธุรกิจภายในและระหว่างประเทศ

Domestic Business
ธุรกิจภายในประเทศ
Read more..
International Business
ธุรกิจระหว่างประเทศ
Read more..
Business Partnership
คู่ค้าทางธุรกิจ
Read more..

RECOMMENDED JUST FOR YOU

แนะนำเพื่อคุณ

logoasp

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

ออกฤทธิ์เร็ว

ปลอดภัยต่อสัตว์

ป้องกันโรคสำคัญตามรายงานของ OIE

รับรองผลด้วยห้องปฏิบัติการกลาง

ด้วยปริมาณ%Active oxygen สูงกว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ในท้องตลาด

ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

สำหรับเครื่องมือ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เครื่องจักรในโรงฆ่าสัตว์
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ และโรงงานผลิตอาหารสัตว์

African Swine Fever (ASF)

การป้องกันทางชีวภาพสำหรับป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ASP Video Highlight

เวทโปรดักส์ กรุ๊ป “ธุรกิจอาหารสัตว์ไทยก้าวสู่ AEC ทางช่อง TNN

Activity

กิจกรรม ข้อมูล ข่าวสาร ทุกเรื่องราวด้าน ฟาร์มปศุสัตว์